php logo

Z danego przewodnika się dowiecie jak zaktualizować PHP 5.4 do PHP 7.4 w CentOS 7.

Aby zainstalować PHP, wprowadź następującą komendę:

# yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo

Wprowadź następującą komendę w celu sprawdzenia aktualnej wersji PHP:

# php -v
PHP 5.4.16 (cli) (built: Nov 1 2019 16:04:20) 
Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies

Jak widać, domyślna wersja PHP – 5.4. Zaraz ją zaktualizujemy.

Włączamy repozytorium Remi:

# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Instalujemy yum-utils:

# yum install yum-utils

yum-utils zawiera yum-config-manager, który można wykorzystać w celu włączenia Remi jako domyślnego repozytorium do instalowania różnych wersji PHP.

Jeśli chcemy zainstalować PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3 lub PHP 7.4 na CentOS 7, po prostu włączamy go jak pokazano niżej

# yum-config-manager --enable remi-php71
# yum-config-manager --enable remi-php72 
# yum-config-manager --enable remi-php73
# yum-config-manager --enable remi-php74

Dla danego przewodnika wybierzemy PHP 7.4

# yum-config-manager --enable remi-php74

Teraz musimy go aktualizować:

# yum update

php update

Sprawdzamy wersję PHP jeszcze raz:

# php -v
PHP 7.4.2 (cli) (built: Jan 21 2020 11:35:20) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies

I proszę bardzo, PHP 7.4. został zainstalowany i pracuje na serwerze CentOS 7.